مراسم عزاداری دهه اول محرم (۲۰۱۹) در مرکز اسلامی امام علی(ع) برلین

مراسم عزاداری دهه اول محرم (۲۰۱۹) در مرکز اسلامی امام علی

مراسم عزاداری دهه اول محرم (۲۰۱۹) در مرکز اسلامی امام علی