مراسم شب هشتم محرم در مرکز اسلامی امام علی (ع)برلین سپتامبر ۲۰۱۹

مراسم شب هشتم محرم در مرکز اسلامی امام علی (ع)برلین سپتامبر ۲۰۱۹