بسم الله الرحمن الرحیم

روز درهای باز مساجد

 

مرکز اسلامی امام علی (ع)برلین در روز پجشنبه
سوم اکتبر ۲۰۱۹ بمناسبت روزاتحاد آلمان وروز باز درب مساجد آماده استقبال وپذیرائی از مراجعین ومیهمانان عزیز از ساعت ۱۰ لغایت ۱۷ می باشد

برنامه ها :


۱ بازدید از نمایشگاه وکتابخانه مرکز

۲ دیالوگ وگفتگو پیرامون ارزشهای مشترک بین الادیانی

۳ ارائه توضیحات در خصوص کارکردهای مرکز

۴ پذیرائی