مراسم شب اول محرم ۲۰۲۰ در مرکز اسلامی امام علی(ع)برلین

مراسم سوگواری محرم (۲۰۲۰ ) در مرکز اسلامی برلین

مراسم سوگواری محرم (۲۰۲۰ ) در مرکز اسلامی برلین

مراسم سوگواری محرم (۲۰۲۰ ) در مرکز اسلامی برلین

مراسم سوگواری محرم (۲۰۲۰ ) در مرکز اسلامی برلین

مراسم سوگواری محرم (۲۰۲۰ ) در مرکز اسلامی برلین

مراسم سوگواری محرم (۲۰۲۰ ) در مرکز اسلامی برلین

مراسم سوگواری محرم (۲۰۲۰ ) در مرکز اسلامی برلین

مراسم سوگواری محرم (۲۰۲۰ ) در مرکز اسلامی برلین

مراسم سوگواری محرم (۲۰۲۰ ) در مرکز اسلامی برلین

مراسم سوگواری محرم (۲۰۲۰ ) در مرکز اسلامی برلین

مراسم سوگواری محرم (۲۰۲۰ ) در مرکز اسلامی برلین

مراسم سوگواری محرم (۲۰۲۰ ) در مرکز اسلامی برلین

مراسم سوگواری محرم (۲۰۲۰ ) در مرکز اسلامی برلین

مراسم سوگواری محرم (۲۰۲۰ ) در مرکز اسلامی برلین

مراسم سوگواری محرم (۲۰۲۰ ) در مرکز اسلامی برلین

مراسم سوگواری محرم (۲۰۲۰ ) در مرکز اسلامی برلین

 

مراسم روضه خوانی شب دوم محرم ۲۰۲۰