اطلاعیه مرکز اسلامی برلین در خصوص میزان زکات ،فطره ، کفاره و فدیه روزه