گزارش تصویری تکریم امام و مدیر مرکز بعنوان پدر معنوی مجموعه،تکریم پدران توسط فرزندان و تکریم مسن تری

 

گزارش تصویری تکریم امام و مدیر مرکز بعنوان پدر معنوی مجموعه،تکریم پدران توسط فرزندان و تکریم مسن تری

 

گزارش تصویری تکریم امام و مدیر مرکز بعنوان پدر معنوی مجموعه،تکریم پدران توسط فرزندان و تکریم مسن تری

 

گزارش تصویری تکریم امام و مدیر مرکز بعنوان پدر معنوی مجموعه،تکریم پدران توسط فرزندان و تکریم مسن تری